Prevádzkový poriadok

· Návštevník/klient je oprávnený počas poskytovania služieb využívať priestory JOGOVNE ako aj spoločné priestory na chodbe - pod vedením lektora/ inštruktora.

· Využívať služby smie osoba staršia ako 16 rokov, osoba mladšia len v doprovode rodičov alebo inej poverenej osoby (ktorá dovŕšila vek 18 rokov) a na zodpovednosť rodičov. Vo výnimočných prípadoch a so súhlasom zodpovednej osoby prevádzkarne sa smú deti pohybovať v priestoroch JOGOVNE, ale len v doprovode rodičov alebo zákonných zástupcov a na ich zodpovednosť. Prevádzkovateľ a ani lektor v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené týmto pohybom osôb. V prípade poškodenia majetku JOGOVNE alebo zdravia inej osoby je návštevník plne zodpovedný za škodu. Uhradí ju neodkladne v plnej výške JOGOVNI alebo poškodenej osobe.

· Do priestorov JOGOVNE , spoločných priestorov na chodbe a pri vstupe je zakázaný vstup osobám :

A - pod vplyvom alkoholu, v podnapitom stave, pod vplyvom akýchkoľvek omamných alebo psychotropných látok

B - v špinavom alebo nevhodnom oblečení, alebo v oblečení vzbudzujúcom verejné pohoršenie

C - so zdravotným stavom, ktorý nie je vhodný pre tento druh pobybovo-relaxačných techník/cvičení, dychových cvičení alebo terapie

D - osoby, ktorým bol udelený zákaz vstupu

JOGOVŇA a lektori majú za to, že zdravotný stav si najlepšie pozná človek sám. Zdravotný stav alebo iné obmedzenie by ste lektorovi nemali pred lekciou zamlčať. Pokiaľ je zdravotný stav akútny alebo sa necítite dobre, vo vlastnom záujme prosím vynechajte lekciu alebo len relaxujte.

· Vo všetkých priestoroch JOGOVNE, ako aj v spoločných priestoroch platí PRÍSNY ZÁKAZ FAJČIŤ. Fajčenie je považované za správanie obmedzujúce ostatné osoby a našu činnosť. Prosím rešpektujte to. Taktiež platí zákaz manipulácie s otvoreným ohňom.

· V priestoroch JOGOVNE a spoločných priestoroch platí ZÁKAZ : vulgárneho a nevhodného správania, obmedzovať činnosťou alebo správaním niekoho iného, vo veľkej sále používať mobil pri relaxácii alebo cvičení. Ak ho v nevyhnutnom prípade potrebujete mať pri sebe - prosím, aby bol vypnutý, prípadne na tichom režime bez vibrovania a zvuku. Vypnutý alebo v tichom režime ho majte prosím aj šatni, aby nerušil ostatných počas lekcie.

V spoločných priestoroch prosím rešpektujte ostatných - ak potrebujete telefonovať, vyjdite prosím na chodbu a umožnite ostatným právo relaxovať alebo cvičiť bez rušenia.

· Pomôcky a vybavenie štúdia je možné používať iba so súhlasom lektora a spôsobom ku tomu určeným. Ste povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k poškodeniu, zničeniu, k ohrozeniu zdravia seba alebo inej osoby. JOGOVŇA má právo na prípadnú náhradu škody.

· Z hygienického hľadiska používajte prosím len vlastné podložky a z materiálu, ktorý sa nedrobí. Ak si podložku nechávate v JOGOVNI - musí byť riadne zviazaná a označená menom a priezviskom. Tu platí zásada, že cudzie veci nepoužívam. Prosím rešpektujte to.

· Návštevníci a účastníci sú povinní :

  • riadiť sa pokynmi lektora
  • v priebehu využívania priestorov používať vhodné oblečenie a pomôcky tak, aby neohrozovali seba ani ostatných pri vykonávaní činnosti, ani na zdraví svojom ako i ostatných, neznečisťovali priestory JOGOVNE ani spoločné priestory. Do sály JOGOVNE sa nesmie vstupovať v topánkach. Topánky si prosím odložte v šatni do regála hneď pri vstupe. Cvičí sa naboso, prípadne v ponožkách vhodných na cvičenie.
  • do JOGOVNE prosím nenoste sklenené fľaše, dbajte na to, aby sa nerozliala voda na podlahu
  • prísť na lekciu včas min 5-10 min vopred, lekcie začínajú vždy načas, nerušte prosím ostatných neskorým príchodom
  • v prípade porušenia niektorých povinností uvedených v tomto prevádzkovom poriadku je účastník ako i návštevník povinní opustiť priestory JOGOVNE a spoločné priestory. V opačnom prípade mu môže byť udelený zákaz vstupu do týchto priestorov.
  • Oznámenie o neúčasti sa musí nahlásiť lektorovi včas - tzn. minimálne 24 hodín vopred, pred začatím lekcie, v opačnom prípade považujeme túto lekciu za účasť a vyčerpanú. Prípadná náhrada pri včas oznámenej neúčasti je možná jedine po dohode s lektorom. Náhradný termín Vám ponúkne lektor. Ak klient opustí už začatú lekciu z akéhokoľvek dôvodu, berieme to ako účasť na celej lekcii. Dôvod neskúmame.

· Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniam niektorého druhu, rozsahu alebo kvality poskytovaných služieb. (napr. z dôvodu špeciálnych aktivít, z technických alebo personálnych príčin)

· Udržujte čistou a poriadok, pomôžete nám tak udržať priestor vzdušný a čistý nie len pre Vás, ale pre nás všetkých.

· Ak má klient prenosnú chorobu nie je vhodné, aby navštevoval priestory JOGOVNE, až kým nebude úplne zdravý.

· Prevádzkovať a ani lektor nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotný stav klienta. Na lekcii dodržujte inštrukcie lektora a nevchádzajte do pozícií, ktoré presahujú Váš rozsah. Lektor nemôže poznať Váš stav a telo zvnútra, reakciu na pohyb, preto prosím cvičte opatrne s ohľadom na Váš aktuálny stav alebo prípadné obmedzenie.

· Vážnejší zdravotný stav alebo tehotenstvo je nutné konzultovať so svojim lekárom a tiež lektorom.

· Fotografovanie je možné iba po povolení lektora alebo prevádzkovateľa.

· Všetky osobné veci si môžete počas lekcie nechať v šatni, avšak rešpektujte prosím to, že na jogu si nebrávame cenné veci, žiaľ za ne nedokážeme zodpovedať. Šatňa sa na začiatku lekcie zamkne.

· JOGOVŇA neposkytuje náhradné ani jednorazové oblečenie. Pri odchode si vždy skontrolujte, či ste si vzali všetky veci. Nič si tu prosím nezabudnite.

· V priestoroch JOGOVNE sa nachádza lekárnička, v prípade potreby sa prosím obráťte na lektora.

· Ak si to nevyhnutná alebo mimoriadna situácia alebo okolnosti budú vyžadovať, riaďte sa prosím inštrukciami lektora alebo pokynov pri vchode (napr. v súvislosti s COVID19 - dezinfekcia pri vstupe, čistota, prípadné dodržiavania nariadené hygienou - rúška, odstupy, atď ). Každý klient zodpovedá sám sa seba, JOGOVŇA umožní odporúčanie alebo nariadenie dodržiavať.

· Do priestorov JOGOVNE nie je dovolené vstupovať so zvieratami. Túto výnimku môže schváliť výnimočne jedine prevádzkovateľ za prísnych hygienických podmienok.

· JOGOVŇA nemá stále otváracie hodiny. Individuálne lekcie sa prispôsobujú časovo klientovi a termíny ako i časy kurzov, workshopov sa môžu meniť.

· Priestor je monitorovaný kamerovým systémov z dôvodu bezpečnosti a ochrany nás všetkých.

V prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti zákazníkov je každý oprávnený volať na bezplatné tiesňové volania:

číslo 112 - integrovaný záchranný systém

číslo 158 - štátna polícia

číslo 155 - záchranná zdravotná služba

číslo 150 - hasiči